• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Monogràfics i Informes

La sobrepoblació del porc senglar

Carme Méndez

El informe La sobrepoblació del porc senglar promogut i editat per Ong ADDA, pretén informar de la problemàtica situació en la que es troba aquest inteligente i ancestral animal posant en relleu un nou punt de vista i propostes èticas com alternativa a la sistemàtica caça que ha posat en evidència ser l'origen del problema, amb la finalitat d'aconseguir uns nivells poblacionals amb armonia amb els seus ecosistemes.

A principis del siglo XX, el porc senglar era pràcticamente inexistent i imperceptible a gairebè tota la Península Ibérica. A Catalunya molt poques vegades podien ser obrsevats.

Amb la llei de caça estatal, aprobada l'any 1970, es van multiplicar les zones acotadas de pràctica cinegètica per satisfer la creixent demanda de la indústria de la caça i, tal i com va passar amb altres espècies, per accelerar la seva reproducció, el porc senglar va ser objecte de creuaments i repoblacions provocant, en pocs anys, un augment espectacular de les seves poblacions.

A Catalunya, entre la dècada dels vuitanta i noranta del sigle pasat, es va confirmar l'existència de nuombroses granges de cría i hibridació de porcs senglars. Les conseqüències negatives d'aquestes pràctiques s'han traduït en una constant, sistemàtica i inútil persecució contra aquests ungulats. Les seves poblacions no decreixen i el constant assetjament cinegètic els obliga a sortir dels boscos –l'hbitat ancestral-, trastocant la seva conducta i els fa visibles en la recerça d'aliment i protecció en l'entorn humanizat.

Víctima d'una insistent mala reputació i valorat únicament com una peça de caça, poques vagades es posa en valor les seves qualitats i activitats beneficioses que el porc senglar -habitant endèmic dels boscos europeus des de fa més de set-cients mil anys- és capaç d'exercir com a jardiner i del seu rellevant protagonisme en el manteniment de la bona salut dels ecosistemes boscosos.

Es pot sol·licitar el informe a: adda@addaong.org

Informe Xenotransplants

Órganos animales en humanos. Riesgos incalculables y preguntas sin respuestas.

Informe realialtzat conjuntamente per les organitzacions anglesas Uniò Britànica per l'Abolició de la Vivisecció, BUAV i Compasió pels animals de granja CIWFl Dra. Gili Langley y Joyce Da Silva. Editat per Ong ADDA (2000)

Consultar