• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Lleis protecció dels animals per comunitat

Lleis animals per comunitat

Andalucia

Llei 11/2003 de 24 de novembre de Protecció dels Animals Enllaç:http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/237/d/1.html

Aragó

Llei 11/2003, de 19 de març, de Protecció Animal a la Comunitat Autònoma d’Aragó. Enllaç: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=257754713734

Astúries

Llei 13/2002, de 23 de desembre, de Tinença, Protecció i Dret dels Animals Enllaç: www.boe.es/boe/dias/2003/02/01/pdfs/A04332-04340.pdf

Balears

Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà. Enllaç:http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-14038

Canàries

Llei 8/1991, de 30 d’abril, de Protecció dels Animals Enllaç:http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/062/001.html`

Cantàbria

Llei de Cantàbria 3/1992, de 18 de març de Protecció dels Animals Enllaç:http://www.boe.es/boe/dias/1992/05/23/pdfs/A17673-17679.pdf

Castilla La Manxa

Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Protecció dels Animals Domèstics Enllaç:http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1991-9406

Castella i Lleó

Llei de Castilló i Lleó de Protecció dels Animals Enllaç: http://voraus.com/ley/es/000011.html

Catalunya

Llei 22/2003 de Protecció dels Animals Enllaç: http://www.gencat.cat/diari/5113/08094167.htm

Comunitat Valenciana

Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia. Enllaç:http://www.cvcv.org/pagina_principal/archivos/ley4.1994.pdf

Extremadura

Llei 5/2002 de 23 de maig de Protecció dels Animals a la Comunitat Autònoma d’Extremadura. Enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/22/pdfs/A31045-31052.pdf

Galícia

Llei 1/1993 d’Animals de Galícia Enllaç:http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l1-1993.html

La Rioja

Llei 2/2000 de maig de modificació de la Llei 5/1995, de 22 de març de Protecció dels Animals Enllaç:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-13062

Madrid

Llei 1/1990 de 1 de febrer de Protecció dels Animals Domèstics Enllaç:http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=382&cdestado=P

Múrcia

Llei 10/1990, de 27 d’agost, de Protecció i Defensa dels Animals de Companyia. Enllaç: http://borm.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=10663

Navarra

Llei Foral 7/1994, de 31 de maig, de Protecció dels Animals Enllaç: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FFDC1CC6-EC8D-414B-B945-2E47A9CDDFF0/57606/52e12e12e09.pdf

Pais Vasc

Ley 6/1993, de 29 de octubre, de protección de los animales Enllaç: http://www.euskadi.net/cgi-bink54/verc?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000068232&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf