• Català, valencià
 • English
 • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Denunciar

Denuncies

QUÉ PODEM DENUNCIAR:

Si ets testimoni, si has presenciat un cas de maltractament animal, o tens coneixement d’una situació en la que s’està produint, és important que sàpigues que pots denunciar. Un maltractament no és únicament agressió física cap un altre esser viu. Es considera maltractament i per tant denunciable per vulnerar els drets dels animals: l‘abandonament; mantenir un animal en condicions higiènic sanitàries deficients de benestar i seguretat; no proporcionar-los aigua i aliment necessari; mantenir-los tancats durant hores; no donar l’atenció veterinària necessària per garantir la seva salut; caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge; transportar animals de manera inadequada...

COM DENUNCIAR : A Espanya, no hi ha una llei marc de protecció animal a nivell estatal que unifiqui les diferents lleis autonòmiques. Les competències per tant estan derivades a les Comunitats Autònomes cada una d’elles amb la seva pròpia llei de protecció animal. Consultar aquí, llei de protecció animal per comunitats autònomes

Es poden interposar dos tipus de denuncies, segons els fets perpetrats:

DENUNCIA ADMINISTRATIVA i DENUNCIA PENAL :

1. Denuncia administrativa:

La forma més efectiva de posar en coneixement de l’òrgan competent una infracció administrativa en matèria de protecció dels animals és a través d’una denuncia administrativa. Les infraccions administratives estan enumerades en la Llei de protecció dels animals de cada CCAA (així com en la resta de normativa d’aplicació envers aquesta matèria). Tots els ciutadans tenen el dret i el deure d’informar, a l’administració competent, de les infraccions o vulneracions de l’ordenament jurídic de les que em tinguessin coneixement. La denuncia pot interposar-se davant l’organisme administratiu competent en matèria de protecció dels animals o davant els cossos de seguretat especialitzats, perquè aixequin acta dels fets: Guardia Civil -Seprona-, policia nacional, autonòmica i local.

Mòdel optatiu de denuncia administrativa per a suposats de maltractament animal:

ORGANISME A ON ES SE DIRIGEIX (AJUNTAMENT U ÒRGAN COMPETENT)

Nom i cognoms del denunciant (...). major d'edat, veí de (...), domiciliat a (...) i amb NIF número (...) actuant en nom i representació propi /com a representant de (...) nom de l'entidat de protecció animal, segons document acreditatiu que s'ha adjunta, compareix davant aquest organisme i com millor procedeixi en Dret,

DIC

Que mitjançant el present escrit formulo DENUNCIA per escrit per l'incomplimient de (normativa infringida) ................, / i (si es conegués: en contra nom i cognoms del denunciat i altres dates si es sabessin / i front a tots aquells que poguessin resultar responsables després de l'expedient sancionador que s'instrueix i resolgui),................... pels fets que es detallen a continuació:

FETS

I. En data.......... (Descripció dels fets i les circumstàncies on van succeir, lloc, persones involucrades, accions contra els animals, etc. intentant, dins el possible, ordenar les dades cronològicamente, de la manera més simple).

II. La conducta del denunciat incumpleix lo establert a (citar l'ordenança de l'Ajuntament). La conducta denunciada també infringeix les obligacions imposades a (citar legislació autonòmica/estatal).

III. Com a proba d'aquests fets adjunto al present escrit les següents probes (documents enumerats): (fotografies, vídeos, testimonis, etc.)

IV.- La competència pel inicio i tramitació de l'expedient sancionador pels fets denunciats correspon a ............................. al que em dirigeixo, de conformitat amb lo establert a .......................sense prejudici de la competència per la seva resolució, conforme a............................

Per tot lo exposat,

ES SOL·LICITA

S'ha admeti el present escrit i la documentaci gràfica adjunta (fotografies que s'ha adjunten com a documents enumerats del .....al .....), es tingui per formulada la denuncia pels fets descrits i en virtut, s'ordeni la incoació d'un expedient sancionador per incompliment del ........................contra la/s persona/s denunciades (en el seu cas), amb imposició de les sancions pertinents.

En el seu cas Es decomisi al/als animal/s maltratat/s per procurar-li/ los unes condicions de cura, protecció i benestar d'acord amb la normativa aplicable.

Em segui donat trasllat de les actuacions practicades en l'expediente que se instrueixi com a part interessada.

Es portin a terme les actuacions necessàries per evitar la vulneració de l'ordenament jurídica i en concret, que s'intensifiqui l'actividad inspectora de (órgan administratiu) ..... per prevenir la comissió d'actes infractors com el que s'ha detallat en la present denuncia.

En (...), a (...) de (...) de (...)

Signatura


2. Denuncia penal:

Una de les manifestacions del deure de col·laborar en la persecució de la delinqüència és la formulació de denuncies a través de la denuncia penal. Les denuncies penals por maltractament poden fer-se en qualsevol comissària o en un jutjat de guàrdia. Les persones o associacions denunciants tenen dret a saber l’estat de la tramitació.

Important: Tota denuncia ha de realitzar-se de forma escrita i mencionar explícitament en la pròpia denuncia tots els documents que s’adjunten: vídeos, fotografies, testimonis tercers persones (si les haguera), etc… per evitar que s’extraviï aquesta documentació. És la millor opció per poder demostrar els fets que volem denunciar, i posar-los en coneixement de les autoritats competents i exigir la seva actuació, ja que en cas contrari estarien eludint la responsabilitat legal que els hi correspon.

ALERTCOPS incluye una aplicación para denunciar delitos de maltrato animal

La aplicación AlertCops del Ministerio del Interior, ha incorporado una nueva funcionalidad que permite comunicar casos de maltrato animal de forma inmediata a la Policía Nacional y a la Guardia Civil desde cualquier dispositivo móvil.

AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita para dispositivos móviles, disponible en los markets oficiales (App Store o Google Play) que proporciona un canal directo y rápido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para notificar un hecho delictivo o situación de riesgo, del que se es víctima o testigo como: agresiones, robos, casos de violencia de género, de ocupación ilegal de viviendas, maltrato animal... En esta nueva versión aparece el icono "maltrato animal" en la pantalla del dispositivo móvil, que deberá pulsarse cuando se es testigo de este hecho delictivo. Los usuarios podrán elegir si desean comunicar la alerta por llamada de voz o mediante un chat en el que podrán adjuntar fotos o vídeos del hecho que quieren denunciar.

El maltrato animal está tipificado como delito en los artículos 337 y 338 del Código Penal, que fija diferentes penas para aquellas personas que maltraten, causen lesiones, abandonen, sometan a explotación sexual o causen la muerte injustificada a los animales domésticos o a cualesquiera otros.

Otros canales para denunciar el maltrato

El Ministerio del Interior recuerda que, en los casos más graves de maltrato continuado, el usuario puede presentar la denuncia ante tres entidades diferentes:

 • ante cualquier agente de la autoridad del lugar donde haya ocurrido el delito: Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional, Guardia Civil -Seprona- o agente medioambiental de la zona;

 • ante la administración pública municipal del lugar de los hechos,

 • ante el Juzgado de Instrucción de guardia del lugar de los hechos, y,

 • en la Fiscalía de Medio Ambiente.

Más información: AlertCops Gobierno de España

Article 337: Legislació a Espanya

Serà castigat amb la pena de tres mesos i un dia a un any de presó i inhabilitació especial d’un any i un dia a tres anys per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència d’animals, el qui per qualsevol medi o procediment maltracti injustificadament, ocasionant-li lesions que malmeti greument la seva salut o sotmetent-lo a explotació sexual, a:

 • Un animal domestico o amansat.
 • Un animal dels que habitualment estan domesticats.
 • Un animal que temporal o permanentment viu sota control humà, o qualsevol animal que no visqui en estat salvatge.

Les penes previstes en l’apartat anterior s’imposaran en la seva meitat superior quan esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

 • Si hagueren utilitzat armes, instruments, objectes, medis, mètodes o formes concretament perilloses per la vida de l’animal.
 • Si haguera mediat acarnissament.
 • Si haguera causat a l’animal la pèrdua o la inutilitat d’un sentit, òrgan o membre principal.
 • Si els fets s’hagueren executat en presència d’un menor d’edat.

Si s’haguera causat la mort de l’animal s’imposarà una pena de sis a divuit mesos de presó i inhabilitació especial de dos a quatre anys per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència d’animals.

Els qui, fora dels suposats a que es refereixen els apartats anteriors d’aquest article, maltractessin cruelment als animals domèstics o a qualsevol altres en espectacles no autoritzats legalment, seran castigats amb una pena de multa d’un a sis mesos. Tanmateix, el jutja podrà imposar la pena d’inhabilitació especial de tres mesos a un any per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència d’animals.

Depenent de la comunitat autònoma o municipi on succeeixin els fet, es perseguiran unes accions o altres, mitjançant l’obertura d’un expedient administratiu sancionador. Els casos de maltractament físic amb resultat de mort o lesions, explotació sexual o abandonament que es regulen en el Codi Penal són delicte.

Al 2015, el Govern espanyol va procedir a una ampliació del text de l’únic article, el 337 del Codi Penal, que es refereix als animals, a través de la Llei Orgànica 1/2015 amb data 30 de març que entrava en vigor el primer dia de juliol del mateix any.

Més informació