• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Els ciutadans europeus es posicionen majoritàriament en contra de l’experimentació amb animals

Una enquesta realitzada pel grup de pressió Cruelty Free Europe a 12 països de la Unió mostra la predisposició de tres quartes parts dels sondejats per demanar a la Comissió Europea un pla vinculant de mesures per a la retirada gradual de tota mena de tests amb animals.

A Espanya el 72% de la població enquestada creu que la Unió Europea hauria d’invertir més en la recerca i en el foment dels mètodes d’experimentació alternatius.

És el resultat d’una enquesta ordenada per Cruelty Free Europe, un lobby de pressió europeu en contra de l’experimentació amb animals del qual ONG ADDA forma part. L’estudi va ser realitzat via internet per la consultoria britànica Savanta ComRes entre el 9 i el 19 de juny. Va comptar amb la participació d’un total de 5.653 adults repartits per dotze estats membres de la Unió Europea, entre els quals Espanya. Fent una mitjana de totes les dades, el 70% del conjunt dels enquestats creu que els polítics europeus haurien d’establir com a prioritat la supressió de l’experimentació amb animals, i en conseqüència, adoptar mesures i objectius vinculants amb terminis concrets per posar-hi definitivament el punt final.

La investigació en mètodes alternatius, més fiables científicament i exempts de tot maltractament, és un altre apartat a considerar. Més de tres quartes parts de les persones sondejades creuen que la Unió Europea hauria d’invertir més recursos en el seu desenvolupament. Per països i en concret hi estan a favor un 85% dels enquestats a Portugal, un 84% a Croàcia, un 80% a Polònia i Romania, un 79% a Itàlia, un 76% a alemanya, un 75% a França i un 72% a Espanya.

En el cas concret de l’estat espanyol la conscienciació a favor d’una nova ciència lliure d’experiments amb animals és també alta per bé que en alguns punts percentualment menor. D’una banda i situant-se un 1% per sobre de la mitjana continental, un 71% del cens a l’estat creu necessàries mesures vinculants i terminis concrets per posar fi a aquests procediements. Un 69%, per altra part (per un 74% de mitjana europea), opina que els tests destinats a la venda de productes cosmètics són absolutament inacceptables, més després del vet general a aquesta pràctica assolit i integrat legalment a partir de l’11 de març de 2013 per la política comunitària. Un 71% dels espanyols, per últim (76% en el conjunt de l’enquesta a Europa), considera que els experiments destinats a la comercialització de productes de neteja de la llar haurien de ser expressament prohibits per la Unió.

Hem de tenir en compte que malgrat algunes regulacions i malgrat la directiva europea vigent en relació a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques (Directiva 2010/63 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010) els últims estudis demostren que el maltractament i per tant l’incompliment en aquest àmbit segueix sent molt marcat. El report oficial més recent elaborat per la Comissió Europea constata com, entre 2015 i 2017 van tenir lloc a Europa un total de 30 milions d’experiments amb animals suposadament destinats a la recerca. Tot això malgrat s’hagi recalcat en diversos estudis i de manera reiterada que més del 90% de les substàncies testades en animals no són vàlides posteriorment, per toxicitat o ineficàcia, quan es proven en humans.

Cruelty Free Europe pressiona de manera especial en aquests moments els líders europeus en el marc de les noves estratègies en sostenibilitat que haurien d’imposar-se en el context de la crisi del COVID-19. Els insta a emprendre polítiques efectives per posar fi a l’experimentació amb animals i a prioritzar el finançament per a la difusió d’una ciència més humana i efectiva, que permeti a la Unió Europea ser pionera al món en la recerca lliure de maltractaments.

DECLARACIONS Dra Katy Taylor (Directora de Ciència de Cruelty Free Europe):

“Simplement no és prou bo que seguim insistint per defecte amb les proves desactualitzades i poc fiables amb animals en els nostres intents de desenvolupar tractaments contra malalties humanes i protecció contra productes químics tòxics per a les persones i per al medi ambient”.
“La Unió Europea ha de crear un marc que incentivi nous i moderns enfocaments NO ANIMALS que resultin efectius per a la protecció dels seus ciutadans i del medi ambient. Els objectius i terminis per eliminar les pràctiques insostenibles i reemplaçar-les per d’altres de millors ja existeixen en algunes polítiques de la Unió Europea, com en el cas d’aquelles referents a emissions de carboni, residus o reciclatge”.
“Els resultats de l’enquesta demostren que els ciutadans de la Unió Europea estan preparats perquè l’experimentació amb animals es converteixi en una cosa del passat. Ara correspon als seus líders escoltar i posar en marxa un pla que acabi amb el cruel i innecessari patiment d’animals a Europa d’una vegada per totes”.

**DECLARACIONS Sra. Carme Méndez (Presidenta d’ONG ADDA): **

“Espanya, com a membre de la Unió Europea, ha de ser receptiva als canvis de la societat i als avenços que ofereix la ciència actual. Ha de participar i ha de contribuir en el desenvolupament i la implementació de les tècniques alternatives que substitueixin els ineficaços i cruels experiments amb animals”.

**MOSTRA: **

Savanta ComRes ha enquestat 5.653 adults de més de 18 anys a través d’internet entre el 9 i el 19 de juny de 2020. La mostra es reparteix en 12 països europeus i ha mirat de ser representativa de la mida i les condicions demogràfiques específiques dels diversos estats. En concret s’han enquestat per països 1.223 persones a Alemanya, 1.071 a França, 891 a Itàlia, 680 a l’estat espanyol, 560 a Polònia, 279 a Romania, 250 a Holanda, 174 a Bèlgica, 155 a la República Txeca i a Portugal, 108 a Dinamarca i 107 a Croàcia. S’ha tingut especial cura amb prendre mostres de tots els perfils d’edat, sexe i territoris. Savanta ComRes és membre del British Polling Council i es regeix per les seves pròpies regles.

Llegir noticia:

Europapress

Ecoticias

Més informació relacionada i detallada:

Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales

Ong ADDA juliol 2020