• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Greenpeace i Ong ADDA treballen a Catalunya per controlar la contaminació de l’aigua pels nocius nitrats

L’anomenat projecte “Sense aigua no hi ha pobles. L’aigua neta és un dret” de Greenpeace, crea una xarxa de vigilància ciutadana que aglutina 12 organitzacions de l’estat espanyol. La manca d’estacions públiques de mostreig a l’estat (només 4.157) fa imprescindible un monitoreig més adequat en aquells punts afectats per la proximitat de grans granges de ramaderia intensiva.

Segons les darreres dades del “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, el 30% de les estacions de control d’aigües subterrànies i el 50% de les superficials presenten nivells de concentració de nitrats superiors als 50 mg/ litre.

ONG ADDA, organització degana a Espanya en la defensa dels animals i la natura, es responsabilitzarà de la tasca de recollida de mostres dins de Catalunya, en el marc del projecte “Sense Aigua no hi ha pobles, l’aigua neta és un dret”, impulsat per Greenpeace. En total, al Principat, es prendran dades de tres àrees concretes de l’entorn d’instal·lacions industrials de ramaderia intensiva. Dins de cadascuna es mesurarà en tres punts el nivell de concentració de nitrats. Es mirarà que aquests indrets no se solapin amb les 499 estacions que controla l’Agència Catalana de l’Aigua i es prendran dades tan de cursos subterranis com superficials.

Els mostrejos, que es faran d’igual manera a Andalusia, Aragó, les Illes Balears, Castella la Manxa, Castella Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i el País Valencià, es repetiran quatre vegades: els mesos de maig, juliol, setembre i novembre, per evitar errors en el mostreig i observar les possibles variacions estacionals. Greenpeace recopilarà totes les dades, i elaborarà un informe complet que es difondrà el 22 de març del 2022, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua.

A Catalunya l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, són les úniques autoritats encarregades de l’anàlisi de la qualitat de les aigües subterrànies i superficials. Un anàlisi al qual obliga la Directiva Europea de Nitrats (Directiva 91/676/CEE) i el Reial Decret que la transposa (Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer), ara en vies de modificació i en període d’audiència pública. Segons les darreres dades el 33,8% de la superfície de Catalunya està declarada zona vulnerable a la contaminació per nitrats d’origen agrícola que afecta 422 municipis, o cia, un 45% del total. La proliferació exponencial de granges industrials és l’origen principal d’aquesta situació. Els purins de les granges s’escampen pels camps de forma irregular o s’emmagatzemen. El seu alt contingut en nitrogen es filtra als cursos d’aigua potable i per oxigenació origina la formació de compostos nitrogenats, nitrats i nitrits, que s’aboquen als rius, als mars i a les xarxes d’aigua potable. La Unió Europea estableix que a partir d’una concentració equivalent als 50 mg/ litre de nitrats l’aigua no és apta per al consum.

Ong ADDA -abril 2021