• Català, valencià
 • English
 • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

MANIFEST

Manifest programàtic de l’Associació Defensa Drets Animals, ADDA, que necessàriament assumeixen els seus Socis i Membres Col•laboradors:

 1. Qui vulgui col·laborar amb l’Associació, o formar-ne, ha de conèixer que la finalitat de l’ADDA és aconseguir un desenvolupament ètic, social i legal que garanteixi el respecte a la integritat, benestar i els drets dels animals, fomentant el bon tracte dels humans envers tot ésser viu que forma part de la natura.

 2. Els animals, com nosaltres, són éssers sensibles al dolor i a la crueltat, amb la diferència que ells no poden manifestar ni denunciar la injustícia de la que molt sovint són víctimes. És per això que els que tenim la facultat del discerniment i coneixem la servitud del dolor, tenim el deure moral de lluitar de forma no violenta, per erradicar-lo de la societat.

 3. L’entorn natural no pertany a l’ésser humà, ni les seves criatures existeixen per satisfer els seus capricis, sinó que els humans es troben integrats, com una espècie més, en l’entramat ecològic. La convivència, la pau i l’evolució exigeixen comptar amb el respecte dels éssers vius, de qui ens hem servit per al nostre desenvolupament i que han contribuït al nostre progrés.

 4. ADDA no practica el proteccionisme recollint animals víctimes de l’abandonament, ni manté refugis. Reconeix que per a aquesta finalitat, existeixen les societats i associacions protectores d’animals que sota el concepte de no matar, duen a terme una encomiable tasca.

 5. ADDA desaprova i denuncia qualsevol acció lesiva i degradant per als animals que l’home i la societat , en general, practiqui i consenti.

Plantejats aquests raonaments, reconegut el deute que la societat té envers els animals i la natura, i agrupant unes idees i sentiments afins, l'any 1976 es va constituir l’Associació Defensa Drets Animals, ADDA, com entitat que serveixi de portaveu i consciència social, per actuar a favor dels animals, alliberant-los del patiment injust i innecessari.

És per això, ADDA es manifesta en contra de:

 • Les corrides de toros i les crueltats en les festes populars en què intervenen animals.

 • La cria intensiva d’animals per al consum humà, la crueltat que envolta la inseminació artificial, l’engreixament forçat, les condicions degradants, la manipulació genètica i quelcom que degrada l'animal del seu comportament biològic natural, i el seu transport degradant i cruel. I demana per a ells una mort tan humanitària com sigui possible amb atordiment previ.

 • La captura d’animals salvatges per obtenir-ne les pells i la seva cria intensiva en granges.

 • El tràfic d’animals, siguin o no espècies protegides o en perill d’extinció. Explotar els seus hàbitats naturals en detriment dels naturals en aquells països, la majoria dels quals en precària situació econòmica, i reconeix el deure de l’ajuda econòmica dels països més rics a favor del més necessitats, rebutjant l’anomenada “economia sostenible” com la caça o l’ explotació controlada de les espècies.

 • La tinença, per motius de caprici o moda, d’animals exòtics, hagin nascut o no en captivitat, sotmesos a una perenne immobilitat i estrès en ambients urbans o aliens a les seves característiques biològiques.

 • La reproducció incontrolada d’animals de companyia que només serveix per afavorir-ne després el seu abandonament.

 • La matança d’animals de companyia en gosseres de l’Administració o en aquelles “protectores” privades, llevat que constitueixin un perill de transmissió de malalties, accident sense possibilitats de recuperació o malaltia incurable.

 • L’experimentació amb animals, actualment innecessària i cruel.

 • La caça considerada com a esport: la caça furtiva i la matança d’animals per obtenir les parts que es poden comerciar i els mètodes utilitzats per a l’eliminació d’altres espècies per afavorir l’abundància de les espècies anomenades “cinegètiques”.

 • Els espectacles de circ en què s’utilitzen animals en situacions angoixants i els mètodes utilitzats per al seu ensinistrament i doma, així com la situació angoixant en la qual han de viure.

 • Els zoològics i safaris entesos com a col·leccionisme d’animals, siguin quines siguin les seves condicions, dimensions i característiques , i la visita a zoos de grups escolars que afavoreix, des de la infància, la idea i la visió de l’animal en captivitat sotmès a l’home.

 • La manipulació genètica en qualsevol forma. I molt especialment la que condueix a la creació de nous éssers les característiques dels quals rebaixen i denigren la morfologia pròpia de cada espècie animal per a un major assoliment especulatiu o científic.

 • Les escenes de crueltat vers els animals a la televisió, cine, vídeo o Internet i l’apologia d’aquestes escenes, així com l’aparició d’animals en anuncis publicitaris que els denigren.

ADDA es manifesta a favor de:

 • El lliurament dels animals de companyia en adopció a adoptants responsables ,per part dels refugis i gosseres, prèviament identificats i esterilitzats.

 • La protecció de les espècies en perill d’extinció, unida a la defensa d'una vida digna.

 • El dret a una mort indolora i ràpida quan sigui necessari evitant qualsevol situació prèvia d’estrès.

 • L’observació dels animals salvatges en els seus hàbitats naturals on estiguin protegits en àmplies reserves, en condicions regulades per causar-los la mínima molèstia i impacte ecològic. Amb això s’afavoreixen els recursos econòmics del país i es mantenen les espècies i paratges.

 • La creació de centres d’acolliment, sense ànim de lucre, on trobin protecció els animals exòtics o salvatges com a resultat de situacions d’abandonament, evitant la possibilitat que puguin reproduir-se.

 • L’existència de nuclis d'acollida /santuaris on es puguin mantenir espècies per la seva precarietat de situació i/o població, siguin animals de companyia, domèstics o salvatges.

 • Donar suport a qualsevol acte cultural, pedagògic i formatiu que condueixi a una major i millor predisposició vers el respecte i amor per la natura en general i molt especialment, quan va adreçat als infants.

(Text revisat l'octubre de 2018)

Col·laborar com a voluntari/a

ENLLAÇOS I WEBS D'INTERÉS GENERAL

Qui som?

Fundada l'any 1976, l'Associació Defensa Drets Animal, va ser la primera ONG espanyola dedicada a la defensa i al benestar dels animals en general.

Declarada d'Utilitat Pública l'any 1981 i sense ànim de lucre, ADDA és una Organització no governamental, apolítica i independent.

Des de fa anys col·labora i treballa, conjuntament, en diverses coalicions d'àmbit europeu i amb diferents associacions de diversos països.

El treball i els objectius de l'Associació es centren principalment en l'àmbit de:

 • Denunciar l'abús i maltractament cap als animals.

 • Promoure i participar en l'elaboració de marcs legislatius apropiats.

 • Pressionar a través d'accions de protesta i reivindicatives.

 • Campanyes d'informació i conscienciació.

 • Elaboració i divulgació de programes educatius.

 • Editar publicacions i material de sensibilització.

 • Impulsar plataformes de participació a favor del respecte cap als animals.

 • La defensa i la protecció de la natura i la conservació de la seva biodiversitat també forma part dels objetius fundacionales d'Ong ADDA, fets pels que abordem temes puntuals i globals del medi ambient tractant d'impulsar solucions necessàries envers el planeta i el conjunt dels essers vius.

 • Els qui dirigeixen la ONG i estableixen els programes d'actuació ho fan amb plena dedicació, de forma voluntària i desinteressada.

ADDA es finança de les aportacions dels seus socis, donants i vendes de material.

Fer-se soci/a (de ple dret)

Fer-se soci significa participar en les Assamblees amb dret a vot, estar informat de les campanyes d’ADDA i poder col·laborar en elles.

Les desgravacions en el seu IRPF per cuotes/donatius efectuats, oscil·len entre el 75% i el 35% segons la periodicitat i import.

Llegeixi el Manifest programàtic de l’associació que assumeix com a soci.

Unknown type - associations-detail

Com els defensem?

 • Denunciem i fomentem la necessitat d'abandonar els cruels hàbits de violència i destrucció envers els animals.

 • Realitzem campanyes i pressionem perquè es compleixi la normativa vigent i que aquesta resulti beneficiosa per a ells.

 • Elaborem i promovem material educatiu, conscienciant sobre les actituds més responsables i respectuoses envers els animals i la natura en general.

 • Contribuim a establir una legislació més actualitzada i equitativa a favor dels animals.

 • Col·laborem amb Organitzacions, Institucions, Empreses i Associacions de caràcter social que puguin exercir una influència positiva amb la relació de les persones amb els animals i la natura.

Denuncies

QUÉ PODEM DENUNCIAR:

Si ets testimoni, si has presenciat un cas de maltractament animal, o tens coneixement d’una situació en la que s’està produint, és important que sàpigues que pots denunciar. Un maltractament no és únicament agressió física cap un altre esser viu. Es considera maltractament i per tant denunciable per vulnerar els drets dels animals: l‘abandonament; mantenir un animal en condicions higiènic sanitàries deficients de benestar i seguretat; no proporcionar-los aigua i aliment necessari; mantenir-los tancats durant hores; no donar l’atenció veterinària necessària per garantir la seva salut; caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge; transportar animals de manera inadequada...

COM DENUNCIAR : A Espanya, no hi ha una llei marc de protecció animal a nivell estatal que unifiqui les diferents lleis autonòmiques. Les competències per tant estan derivades a les Comunitats Autònomes cada una d’elles amb la seva pròpia llei de protecció animal. Consultar aquí, llei de protecció animal per comunitats autònomes

Es poden interposar dos tipus de denuncies, segons els fets perpetrats:

DENUNCIA ADMINISTRATIVA i DENUNCIA PENAL :

1. Denuncia administrativa:

La forma més efectiva de posar en coneixement de l’òrgan competent una infracció administrativa en matèria de protecció dels animals és a través d’una denuncia administrativa. Les infraccions administratives estan enumerades en la Llei de protecció dels animals de cada CCAA (així com en la resta de normativa d’aplicació envers aquesta matèria). Tots els ciutadans tenen el dret i el deure d’informar, a l’administració competent, de les infraccions o vulneracions de l’ordenament jurídic de les que em tinguessin coneixement. La denuncia pot interposar-se davant l’organisme administratiu competent en matèria de protecció dels animals o davant els cossos de seguretat especialitzats, perquè aixequin acta dels fets: Guardia Civil -Seprona-, policia nacional, autonòmica i local.

Mòdel optatiu de denuncia administrativa per a suposats de maltractament animal:

ORGANISME A ON ES SE DIRIGEIX (AJUNTAMENT U ÒRGAN COMPETENT)

Nom i cognoms del denunciant (...). major d'edat, veí de (...), domiciliat a (...) i amb NIF número (...) actuant en nom i representació propi /com a representant de (...) nom de l'entidat de protecció animal, segons document acreditatiu que s'ha adjunta, compareix davant aquest organisme i com millor procedeixi en Dret,

DIC

Que mitjançant el present escrit formulo DENUNCIA per escrit per l'incomplimient de (normativa infringida) ................, / i (si es conegués: en contra nom i cognoms del denunciat i altres dates si es sabessin / i front a tots aquells que poguessin resultar responsables després de l'expedient sancionador que s'instrueix i resolgui),................... pels fets que es detallen a continuació:

FETS

I. En data.......... (Descripció dels fets i les circumstàncies on van succeir, lloc, persones involucrades, accions contra els animals, etc. intentant, dins el possible, ordenar les dades cronològicamente, de la manera més simple).

II. La conducta del denunciat incumpleix lo establert a (citar l'ordenança de l'Ajuntament). La conducta denunciada també infringeix les obligacions imposades a (citar legislació autonòmica/estatal).

III. Com a proba d'aquests fets adjunto al present escrit les següents probes (documents enumerats): (fotografies, vídeos, testimonis, etc.)

IV.- La competència pel inicio i tramitació de l'expedient sancionador pels fets denunciats correspon a ............................. al que em dirigeixo, de conformitat amb lo establert a .......................sense prejudici de la competència per la seva resolució, conforme a............................

Per tot lo exposat,

ES SOL·LICITA

S'ha admeti el present escrit i la documentaci gràfica adjunta (fotografies que s'ha adjunten com a documents enumerats del .....al .....), es tingui per formulada la denuncia pels fets descrits i en virtut, s'ordeni la incoació d'un expedient sancionador per incompliment del ........................contra la/s persona/s denunciades (en el seu cas), amb imposició de les sancions pertinents.

En el seu cas Es decomisi al/als animal/s maltratat/s per procurar-li/ los unes condicions de cura, protecció i benestar d'acord amb la normativa aplicable.

Em segui donat trasllat de les actuacions practicades en l'expediente que se instrueixi com a part interessada.

Es portin a terme les actuacions necessàries per evitar la vulneració de l'ordenament jurídica i en concret, que s'intensifiqui l'actividad inspectora de (órgan administratiu) ..... per prevenir la comissió d'actes infractors com el que s'ha detallat en la present denuncia.

En (...), a (...) de (...) de (...)

Signatura


2. Denuncia penal:

Una de les manifestacions del deure de col·laborar en la persecució de la delinqüència és la formulació de denuncies a través de la denuncia penal. Les denuncies penals por maltractament poden fer-se en qualsevol comissària o en un jutjat de guàrdia. Les persones o associacions denunciants tenen dret a saber l’estat de la tramitació.

Important: Tota denuncia ha de realitzar-se de forma escrita i mencionar explícitament en la pròpia denuncia tots els documents que s’adjunten: vídeos, fotografies, testimonis tercers persones (si les haguera), etc… per evitar que s’extraviï aquesta documentació. És la millor opció per poder demostrar els fets que volem denunciar, i posar-los en coneixement de les autoritats competents i exigir la seva actuació, ja que en cas contrari estarien eludint la responsabilitat legal que els hi correspon.

La història

Com es va fundar ADDA?

L'any 1975, la comunicació i la difusió tenia les seves limitacions. No existia internet, el fax i, fins i tot, el vídeo era incipient. Un treballador de la companyia de ferrocarrils, Benito de Benito, resident a Mataró (Barcelona) sensible i preocupat pels animals, va tenir la iniciativa de publicar un anunci a la premsa barcelonina, convocant a ciutadans/nes interessats en la problemàtica dels animals a reunir-se amb la finalitat d'intercanviar sentiments i idees sobre el tema. D'aquell grup de persones assistents a la convocatòria va sorgir la proposta, donada la necessitat i el buit existent, de fundar una associació que tingués com a finalitat exclusiva la defensa dels animals en general.

Sota el compromís estatutari de "fomentar el bon tracte a tots els animals, atenent de qualsevol forma legal a la seva PROTECCIÓ I DEFENSA, sense recursos econòmics, però amb la il·lusió i voluntat dels seus fundadors, ADDA va establir la seva primera seu social a la ciutat de Mataró, posteriorment va ser traslladada a la ciutat de Barcelona.

Primers esdeveniments:

El mes de setembre de 1977, recent legalitzada ADDA i com a entitat membre de la Societat Internacional de Protecció dels Animals, WSPA, amb seu a Londres, va tenir la oportunitat d'intervenir i votar favorablement a la proposta de text de la Declaració Universal dels Drets del Animal, definitivament proclamada el 15 d'octubre de 1978. Des de la creació de la Societat Mundial per a la Protecció dels Animals, WSPA, que va absorvir la WSPA, l'ADDA figura com a un dels membres fundadors, mantenint la seva presència en el Consell Assessor de Directors.

L'any 1981 ADDA va ser oficialment reconeguda com una entitat d'"Utilitat Pública".

Per a més informació veure a la nostra revista: ADDA Defiende los animales, 30 años de historia defendiendo a los animales

  Membre col·laborador/a

  Et mantindrem informat de les nostres campanyes, noticies i activitats.

  Les desgravacions en el seu IRPF per cuotes/donatius efectuats, oscil·len entre el 75% i el 35% segons la periodicitat i import.

  Llegeixi el Manifest programàtic de l’associació que assumeix com a soci.

  Llistats d'empreses cosmètiques que no experimenten amb animals

  Moltes persones no saben que centenars de milers d’animals arreu del món continuen patint i morint en dolorosos experiments per testar productes cosmètics, articles de tocador, o productes per a la llar i els seus ingredients.

  L'any 1996, una coalició internacional d’organitzacions de protecció animal d’Europa i dels Estats Units, va posar en marxa l’únic esquema reconegut internacionalment que permet als consumidors identificar fàcilment els productes que no han estat testats amb animals en cap fase de la seva elaboració, ni en els ingredients que els composen.

  El HCS – Humane Cosmetics Standard, pels productes cosmètics El HHPS – Humane Household Products Standard, per a productes de la llar, que inclouen tota la gama d’articles, com ara lleixiu, sabó líquid, detergent per a la roba, cera pels mobles i ambientadors.

  ONG ADDA només garanteix que no han estat testats amb animals els productes aprovats sota els esquemes HCS i HHPS. Estan simbolitzats amb el logo del Conillet saltironant, i són sotmesos a un rigorós procés d’inspecció per tècnics independents.

  Visita el web : www.gocrueltyfree.org . Trobarà algunes marques que també estan a la venda a Espanya.

  Fer un donatiu

  Moltes gràcies per ajudar-nos. Per qualsevol aportació econòmica, només cal omplir els camps inferiors.

  Les desgravacions en el seu IRPF per cuotes/donatius efectuats, oscil·len entre el 75% i el 35% segons la periodicitat i import.

  ¿On estem?

  C/ Bailén 164, baixos

  08037 Barcelona

  Tel 902 197 600 / 93 459 16 01

  E-mail: adda@addaong.org

  Què hem promogut?

  • LLEI DE PROTECCIÓ ANIMAL: La primera llei de Protecció Animal a la Comunitat de Catalunya i Espanya l'any 1988 i la reforma de la segona Llei aprovada al 2003, amb el suport de més de 50.000 signatures, aconseguint entre altres aspectes destacats, la prohibició del sacrifici d'animals abandonats. Pressionem i col·laborem per introduir millores en diverses normatives a nivell local, autonòmic, nacional i europeu.

  • La declaración oficial de Barcelona "Ciudad Antitaurina" l'any 2004 amb el recolzament de 245.000 signatures. La campanya, des de l'any 2004 fins el 2010, per la supressió de les corridas de toros a Catalunya amb el lliurament al Parlament de 676.500 signatures.

  • Campanyes divulgatives, programes educatius i la promoció i organització, des de l'any 2005 i durant 10 anys consecutius del Saló pel Benestar i la Defensa de l'Animal Abandonat "ANIMALADDA". Un esdeveniment pioner, que ha aconseguit, entre d'altres objectius, que centenars de gossos i gats abandonats hagin trobat una nova llar.

  • Des d'Ong ADDA, s'han fet nombroses accions i denúncies contra els espectacles basats en la submissió i tortura dels animals, les males condicions de la cria intensiva, el transport i sacrifici, promovent la utilització d'alternatives a l'experimentació animal i conscienciant sobre un consum més ètic i responsable que permeti reduir pràctiques abusives i d'explotació, aconseguint millores i canvis positius.

  Consulta'ns i podrem informar-te més ampliament sobre els nostres projectes i activitats.

  Llei Estatal i Lleis Comunitats Autònomes

  LLEI ESTATAL DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS

  Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales

  LLEIS PER COMUNITATS AUTÒNOMES:

  Andalucia

  Llei 11/2003 de 24 de novembre de Protecció dels Animals

  Aragó

  Llei 11/2003, de 19 de març, de Protecció Animal a la Comunitat Autònoma d’Aragó

  Astúries

  Llei 13/2002, de 23 de desembre, de Tinença, Protecció i Dret dels Animals

  Balears

  Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà

  Canàries

  Llei 8/1991, de 30 d’abril, de Protecció dels Animals

  Cantàbria

  Llei de Cantàbria 3/1992, de 18 de març de Protecció dels Animals

  Castilla La Manxa

  Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Protecció dels Animals Domèstics

  Castella i Lleó

  Llei de Castilló i Lleó de Protecció dels Animals

  Catalunya2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

  Comunitat Valenciana

  Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia

  Extremadura

  Llei 5/2002 de 23 de maig de Protecció dels Animals a la Comunitat Autònoma d’Extremadura

  Galícia

  Llei 4/2017 de 3 d'octubre d’Animals de Galícia

  La Rioja

  Llei 6/2018, de 26 de novembre de Protecció dels Animals

  Madrid

  Llei 1/1990 de 1 de febrer de Protecció dels Animals Domèstics

  Múrcia

  Llei 6/2017, de 8 de novembre 2017, de Protecció i Defensa dels Animals de Companyia

  Navarra

  Llei Foral 7/1994, de 31 de maig, de Protecció dels Animals

  Pais Vasc

  Llei 6/1993, de 29 de octubre, de protección de los animales

  Ciutat de Ceuta

  Reglamento 2/2015, del 23 de marzo, para la tenencia, protección y bienestar de los animales de compañía de la ciudad autónoma de Ceuta

  Ciutat de Mellila

  Reglamento regulador de la sanidad animal de la ciudad autónoma de Melilla, de 23 ed marzo de 2010

  Recordar-nos al seu testament

  Si vostè decideix recordar-nos en el seu testament li recomanen que ho faci a través d’un Notari qui li sol·licitarà les següents dades:

  Nom: Associació Defensa Drets Animal, ADDA. Adreça: c/ Bailén 164, baixos. Població: 08037 Barcelona NIF: G 58.809.104

  Per millor constància, es prega informar-nos que figurem en el seu llegat. Qualsevol altre dubte que tingui, l’hi aclarirem, si es posa en contacte amb nosaltres.

  ADDA: adda@addaong.org Telèfon: 920 197 600

  La nostra trajectòria iniciada al 1976 ens fa avaladors que el seu llegat serà utilitzat amb garantia i professionalitat en benefici dels animals i de la voluntat del testador.


  També pot omplir el següent formulari. Nosaltres ens posarem en contacte i tractarem d’ajudar-lo.

  PROJECTE EDUCARIA 1

  Què sap l’escola dels animals?

  Es tracta d’un crèdit interdisciplinari dirigit als professors/es d’educació secundaria (12-14 anys) elaborat per la reflexió compartida, envers les implicacions que comporta en la vida quotidiana la relació entre persones i animals, a fi d’afavorir el tracte ètic, el respecte i el benestar animal en el seu marc d’interacció amb l’espècie humana.

  El crèdit pot esser utilitzat i es troba dirigit a les àrees de Ciències Experimentals, Educació Ambiental, Llengua Estrangera, Castellà, Català, Euskera i Gallec i l’àrea Visual-Plàstica. Tracta d’afavorir la interrelació existent entre els coneixements i les pràctiques de les diferents àrees.

  Està editat en castellà i pot ser sol•licitat també en català.

  Adoptions

  Videos i àudios

  Membre col·laborador/a formulari

  Dades personals

  ELECCIÓ DE MODALITAT DE SOCI (INCLOU REBRE LES PUBLICACIONS) Pot dividir-se el pagament per semestres o trimestres
  Un cop fet el pagament en la forma escollida, s’enviarà el Manifest, els impresos i el carnet per a la seva signatura i posterior devolució.

  Forma de pagament


  Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

  ALERTCOPS incluye una aplicación para denunciar delitos de maltrato animal

  La aplicación AlertCops del Ministerio del Interior, ha incorporado una nueva funcionalidad que permite comunicar casos de maltrato animal de forma inmediata a la Policía Nacional y a la Guardia Civil desde cualquier dispositivo móvil.

  AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita para dispositivos móviles, disponible en los markets oficiales (App Store o Google Play) que proporciona un canal directo y rápido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para notificar un hecho delictivo o situación de riesgo, del que se es víctima o testigo como: agresiones, robos, casos de violencia de género, de ocupación ilegal de viviendas, maltrato animal... En esta nueva versión aparece el icono "maltrato animal" en la pantalla del dispositivo móvil, que deberá pulsarse cuando se es testigo de este hecho delictivo. Los usuarios podrán elegir si desean comunicar la alerta por llamada de voz o mediante un chat en el que podrán adjuntar fotos o vídeos del hecho que quieren denunciar.

  El maltrato animal está tipificado como delito en los artículos 337 y 338 del Código Penal, que fija diferentes penas para aquellas personas que maltraten, causen lesiones, abandonen, sometan a explotación sexual o causen la muerte injustificada a los animales domésticos o a cualesquiera otros.

  Otros canales para denunciar el maltrato

  El Ministerio del Interior recuerda que, en los casos más graves de maltrato continuado, el usuario puede presentar la denuncia ante tres entidades diferentes:

  • ante cualquier agente de la autoridad del lugar donde haya ocurrido el delito: Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional, Guardia Civil -Seprona- o agente medioambiental de la zona;

  • ante la administración pública municipal del lugar de los hechos,

  • ante el Juzgado de Instrucción de guardia del lugar de los hechos, y,

  • en la Fiscalía de Medio Ambiente.

  Más información: AlertCops Gobierno de España

  Fer-se soci/a formulari

  Dades personals

  ELECCIÓ DE MODALITAT DE SOCI (Inclou rebre les publicacions) Pot dividir-se el pagament per semestres o trimestres

  Forma de pagament


  Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

  PROJECTE EDUCARIA 2: ESTIMA’NS I CUIDA’NS

  Pensat per a nens i nenes de P 5 i Cicle Inicial de Primària, s’ha creat dins del projecte educaria els quaderns “Estima’ns i Cuida’ns”. El seu objectiu és conscienciar als més petits de com han de tenir cura dels animals de companyia, que tan a sovint pateixen abandonaments o algun tipus de maltractament.

  Conté il•lustracions en color acompanyades per breus textos explicatius, de les necessitats bàsiques de les mascotes facilitant d’aquesta manera als més petits, una eina de conscienciació de la realitat dels animals aprenen al mateix temps, que han ser tractats com a essers vius dotats de sensibilitat física i psíquica.

  Estan especialment indicats per poder ser treballats en les escoles de primària. Els tres anys que portem de difusió, ens confirmen que és una proposta que ha estat molt ben acceptada en els centres, molts dels quals ja els han integrat dins del temari de cada curs.

  Fer un donatiu formulario

  Dades personals


  Euros


  Forma de pagament


  Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

   Campanyes actuals

   Sabies que

   Recordar-nos al seu testament formulari

   Dades personals


   Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

   Benvinguts

   Fundada l'any 1976 l'Associació Defensa Drets Animal, va ser la primera ONG d'ámbit estatal, dedicada a la Defensa i el Bienestar dels animals en general. Declarada d'Utilitat Pública el 1981 i sense ànim de lucre, Ong ADDA és una Organització no Governamental, apolítica i independent.

   Llegir més...

   Col·laborar com a voluntari/a formulari

   Dades personals

   Formas de voluntariado

   Es prega als voluntaris un compromís real amb ADDA i amb les funcions amb les que es responsabilitzen fer i a les quals es comprometen.   Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

   Notícies

   Què denunciem?

   PROJECTE EDUCARIA 2: SALVEM LA VIDA DEL MAR

   El quadern educatiu “Salvem la Vida del Mar” ensenya als nens nocions bàsiques relacionades amb els animals que viuen o depenen del medi marí, així com uns primers coneixements respecte el significat i la importància del Planeta Blau.

   Conté atraients dibuixos acompanyats de breus texts didàctics i senzills, reforçats amb el missatge: “Cuidem el planeta i defensem als animals”, per facilitar-los la comprensió i l’aprenentatge associat a l’empatia i les actituds positives i responsables, mitjançant els quals ells mateixos poden establir relacions compartides, adquirint consciència de com participar i col•laborar en la protecció i supervivència dels animals i el medi ambient.

   Aquest quadern passa a formar part del nostre projecte educatiu “Educaria 2”. Està especialment indicat per poder ser impartit en les escoles, en els cursos de cicle inicial de primària, 1er i 2on, així com pel 3er curs del cicle mitjà de primària. Els seus continguts vinculats a l’ecologia i al respecte cap a la vida animal, el fan especialment indicat com un complement educatiu dins del temari en l’àrea de medi ambient. El suport gràfic que conté el quadern, estimula als alumnes a participar i desenvolupar les disciplines del dibuix i el color, així com una lectura i escriptura de texts breus.

   Disponible en les versions de castellà i català.

   Històric Campanyes

   Article 337: Legislació a Espanya

   Serà castigat amb la pena de tres mesos i un dia a un any de presó i inhabilitació especial d’un any i un dia a tres anys per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència d’animals, el qui per qualsevol medi o procediment maltracti injustificadament, ocasionant-li lesions que malmeti greument la seva salut o sotmetent-lo a explotació sexual, a:

   • Un animal domestico o amansat.
   • Un animal dels que habitualment estan domesticats.
   • Un animal que temporal o permanentment viu sota control humà, o qualsevol animal que no visqui en estat salvatge.

   Les penes previstes en l’apartat anterior s’imposaran en la seva meitat superior quan esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

   • Si hagueren utilitzat armes, instruments, objectes, medis, mètodes o formes concretament perilloses per la vida de l’animal.
   • Si haguera mediat acarnissament.
   • Si haguera causat a l’animal la pèrdua o la inutilitat d’un sentit, òrgan o membre principal.
   • Si els fets s’hagueren executat en presència d’un menor d’edat.

   Si s’haguera causat la mort de l’animal s’imposarà una pena de sis a divuit mesos de presó i inhabilitació especial de dos a quatre anys per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència d’animals.

   Els qui, fora dels suposats a que es refereixen els apartats anteriors d’aquest article, maltractessin cruelment als animals domèstics o a qualsevol altres en espectacles no autoritzats legalment, seran castigats amb una pena de multa d’un a sis mesos. Tanmateix, el jutja podrà imposar la pena d’inhabilitació especial de tres mesos a un any per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència d’animals.

   Depenent de la comunitat autònoma o municipi on succeeixin els fet, es perseguiran unes accions o altres, mitjançant l’obertura d’un expedient administratiu sancionador. Els casos de maltractament físic amb resultat de mort o lesions, explotació sexual o abandonament que es regulen en el Codi Penal són delicte.

   Al 2015, el Govern espanyol va procedir a una ampliació del text de l’únic article, el 337 del Codi Penal, que es refereix als animals, a través de la Llei Orgànica 1/2015 amb data 30 de març que entrava en vigor el primer dia de juliol del mateix any.

   Més informació

   CAMPANYES

   SABIAS QUE... Cuaderno de curiosidades educativas

   Recopilación de algunas curiosidades de diferents animales y de como podemos colaborar en el manteniminto del Planeta respetando el conjunto de la naturaleza, reciclando y haciendo un consumo responsable.

   El cuaderno está indicado para el ciclo superior de primaria (5º y 6º) y contiene actividades. (Editado en catalán)

   EDUCANT A UN AMIC

   Vídeo que conté informació d’un gran valor divulgatiu. De forma amena i dirigit especialment a un públic familiar, ens ajuda com educar a “un bon amic”.

   Una guia bàsica de consell pràctics i força útils per a educar al nostre gos i evitar errors que tan sovint es cometen i poden resultar perjudicials en la convivència amb ells, especialment si hi ha nens a casa; definitivament ens ensenya a respectar-los i a una tinença responsable.

   Els qui desitgin veure’l, tan grans com petits, gaudiran pel seu valor ètic i educatiu.

   POLÍTICA DE PRIVACITAT

   RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

   Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, amb NIF/CIF: G 58809104, direcció: c/ Bailèn, 164 Baixos, 08037 -Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de: www.addaong.org ; www.addarevista.org; www.addacontracaza.com; www.segundamano-encantadda.org En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre privacitat podeu comunicar-ho a la nostra direcció postal o en la direcció electrònica adda@addaong.org

   **CÓM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES **

   Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de la relació previa que has mantingut amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DRETS ANIMAL, o amb motiu de les relacions que mantens actualment amb la nostra entitats bé per la teva condició de soci/a, membre, col·laborador/a, ciberactivista; per haver fet alguna donació; per haver participat en alguna de les nostres campanyes; ser o haver estat voluntari/a o bé per haver sol·licitat que t’enviem informació promocional de les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

   QUINES DADES PERSONALS TRACTEM

   Les dades que tractarem de la teva persona per les finalitats legitimes que més endavant s’expliquen són les següents:

   • Nom

   • Cognoms

   • E-mail

   • Telèfon

   • Direcció Postal

   També volem informar-te que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant properes relacions i interaccions que mantinguis amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, incloses les que ens aportis a través d’una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, pel que et recomanen que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través de les esmentades xarxes socials o aplicacions.

   **PERQUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS **

   Per establir una relació de col·laboració amb tu que faci possible l’acompliment dels nostres objectius fundacionals destinats a aconseguir un desenvolupaments ètic, social i legal que garanteixi el respecte, la integritat, el benestar i els drets dels animals, fomentant el bon tracte de l’home en vers tot esser viu que formi part de la Natura. També com ecologistes i conservacionistes abordem temes globals del medi ambient per tractar d’impulsar solucions necessàries a favor del planeta i el conjunt dels essers vius. A Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, tractarem les teves dades personals per les següents finalitats:

   • Enviar informació sobre Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, telèfon, correu postal, e-mail, inclús quan la nostra relació hagi finalitzat, llevat que el interessat manifesti el contrari; i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.

   • Fomentar la col·laboració amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, a través de la xarxa de voluntariat.

   • Invitar a actes o celebracions que organitzi Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL.

   • Promoure la participació activa (signar campanyes, etc).

   • Coordinar la participació en activitats organitzades per la xarxa de voluntariat de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL.

   • Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.

   • Enviar el certificat fiscal.

   • Gestionar la teva activitat de promoció a favor de la nostra organització.

   Addicionalment, també tractem les teves dades personals per l’enviament, incloent-hi els mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat, o sobre les que ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat.

   El interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica adda@addaong.org o dirigint una sol·licitud a l’adreça postal de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL.

   PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS

   El tractament de les teves dades personals relacionades amb el manteniment de la teva relació amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL com soci, donant, activista o persona que sol·licita informació referent a les nostres activitats, està legitimat en ser necessari per donar compliment a les obligacions contractuals derivades de l’esmentada relació o per donar resposta a la sol·licitud. El tractament de les teves dades personals per l’enviament d’informació referent a activitats, campanyes o iniciatives de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

   QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES REVES DADES A TERCERS?

   Mai vendrem, llogarem o cedirem les teves dades personals, però aquestes podran ser facilitades als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

   • Administracions Públiques: per l’acompliment de les obligacions legals a les que Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL està subjecta per la seva activitat.

   • Destinataris de peticions i campanyes: quan signes una petició o participes amb les teves dades en una acció, el destinatari de la campanya rep de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL les dades imprescindibles per acomplir amb les obligacions derivades d’aquestes campanyes que podran ser: nom, cognoms, DNI, codi postal i correu electrònic. Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL t’informarà en cada campanya dels destinataris a qui va dirigida.

   • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per l’organització o coordinació de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament hi participis.

   • Si en un futur Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL realitzés altres cessions de dades personals, se t’informaria oportunament.

   QUANT TEMPS GUARDAREM LES TEVES DADES?

   Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, inclús després de la finalització de l’esmentada relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, sinó ens comuniques el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar l’acompliment de les nostres obligacions legals i/o contractuals. Conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès en atenció a la finalitat pels que s’hagin obtingut. Els criteris emprats per determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet de que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

   SI ETS MENOR DE 18 ANYS

   Si ets menor d’edat i fas servir alguna de les nostres webs o participes en qualsevol de les nostres campanyes, si us plau, no ens enviïs cap dada personal teva ni de la teva família sense previ autorització dels teus pares o tutors. Si ells estan d’acord, podràs participar en les nostres campanyes i activitats en la forma que s’indiqui en cada cas. Demana als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres a adda@addaong.org si tens qualsevol dubte.

   QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

   Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat i/o oposició al tractament, a través de les adreces postals i electròniques indicades. Tanmateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació. Per a més informació sobre les garanties de la teva privacitat, pots dirigir-te a Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL a través de adda@addaong.org o a través de l’adreça postal a dalt indicada. Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

   POLÍTICA DE “COOKIES”

   Ong ADDA ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL informa que no utilitza cookies en les seves pàgines web: www.addaong.org; www.addarevista.org; www.addacontracaza.com;

   QUÈ SÓN LES COOKIES?

   Les cookies són arxius que es poden descarregar en el teu equip a través de pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten a una pàgina web poder emmagatzemar i recuperar informació respecta els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i depenent de la informació obtinguda, es pot utilitzar per reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.

   La sobrepoblació del porc senglar

   Carme Méndez

   El informe La sobrepoblació del porc senglar promogut i editat per Ong ADDA, pretén informar de la problemàtica situació en la que es troba aquest inteligente i ancestral animal posant en relleu un nou punt de vista i propostes èticas com alternativa a la sistemàtica caça que ha posat en evidència ser l'origen del problema, amb la finalitat d'aconseguir uns nivells poblacionals amb armonia amb els seus ecosistemes.

   A principis del siglo XX, el porc senglar era pràcticamente inexistent i imperceptible a gairebè tota la Península Ibérica. A Catalunya molt poques vegades podien ser obrsevats.

   Amb la llei de caça estatal, aprobada l'any 1970, es van multiplicar les zones acotadas de pràctica cinegètica per satisfer la creixent demanda de la indústria de la caça i, tal i com va passar amb altres espècies, per accelerar la seva reproducció, el porc senglar va ser objecte de creuaments i repoblacions provocant, en pocs anys, un augment espectacular de les seves poblacions.

   A Catalunya, entre la dècada dels vuitanta i noranta del sigle pasat, es va confirmar l'existència de nuombroses granges de cría i hibridació de porcs senglars. Les conseqüències negatives d'aquestes pràctiques s'han traduït en una constant, sistemàtica i inútil persecució contra aquests ungulats. Les seves poblacions no decreixen i el constant assetjament cinegètic els obliga a sortir dels boscos –l'hbitat ancestral-, trastocant la seva conducta i els fa visibles en la recerça d'aliment i protecció en l'entorn humanizat.

   Víctima d'una insistent mala reputació i valorat únicament com una peça de caça, poques vagades es posa en valor les seves qualitats i activitats beneficioses que el porc senglar -habitant endèmic dels boscos europeus des de fa més de set-cients mil anys- és capaç d'exercir com a jardiner i del seu rellevant protagonisme en el manteniment de la bona salut dels ecosistemes boscosos.

   Es pot sol·licitar el informe a: adda@addaong.org

   Informe Xenotransplants

   Órganos animales en humanos. Riesgos incalculables y preguntas sin respuestas.

   Informe realialtzat conjuntamente per les organitzacions anglesas Uniò Britànica per l'Abolició de la Vivisecció, BUAV i Compasió pels animals de granja CIWFl Dra. Gili Langley y Joyce Da Silva. Editat per Ong ADDA (2000)

   Consultar

   Col·laborar

   • Et preocupa el tracte que reben els animals?

   • T'interessa la seva defensa i benestar?

   • El teu recolzament és important i necessari.

   • Col·labora i participa!

   • Ells t'ho agrairan.

   Ong ADDA

   Butlletí ADDA: donar-se d'alta / donar-se de baixa   Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

   La Veu dels Animals i la Natura -Radio Estel

   Programa setmanal creat i dirigit per Ong ADDA, de contingut, didàctic i d'entreteniment dedicat al món dels animals i la natura. Compte amb diferents seccions informatives de noticies, entrevistes, tertúlies, personatges històrics i d'actualitat, Sos Adopcions, curiositats, consells pràctics i amenitçat amb una selecció musical.

   La Veu dels Animals la Natura, pretén conscienciar i promoure actituds responsables envers els animals, les plantes i els ecosistemes del nostre planeta.

   Dia d'emissió: dissabtes de 10 a 11 hores.

   En el següent enllaç La Veu dels Animals i la Natura podeu accedir al llistat de Ràdio Estel on trobareu els programes emessos de l'actual temporada (2023/2024).

   Registrat per actuar com cibervoluntari

   Dades personals


   Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit

   Copyright

   Aquesta website està subjecte a copyright amb tots els drets reservats. Es poden gravar o imprimir pàgines individuals i/o seccions d'aquesta website si no es treu cap copyright o qualsevol altre avís del propietari. Cap còpia d'aquesta website transmetrà la titularitat de material o software. Està prohibida la reproducció total o parcial, la distribució a través de qualsevol mitjà, modificar, establir enllaços o utilitzar aquesta website per a la seva distribució pública o propòsits comercials sense el previ consentiment per escrit d'ADDA.